Asistență Socială

______________________________________________________________________________

AJUTOR DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINȚEI/ VMG/ASF

Formular de cerere-declaratie pe propria raspundere
Cerere-pentru-modificare-cererii-de-acordare-a-unor-drepturi-de-asistenta-sociala-sau-pentru-acordarea-unor-noi-drepturi
Lista bunuri excludere ajutor social
______________________________________________________________________________
ALOCATIE DE STAT PENTRU COPII

Documente alocație 0-18 ani
Anexa 1 cerere alocatie
Anexa 2 adeverință angajator
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului
______________________________________________________________________________
Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului

– Cerere tip – (Anexa 1);
– Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
– documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi valabile, Certificat de căsătorie, Certificat de naştere al copilului) –
– extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate)

PENTRU SALARIAŢI:
– adeverinţa tip – (Anexa 2) , eliberată de către angajator, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimii doi ani înainte de naşterea copilului); Observaţie: adeverinţă tip – format nou (Anexa 2) menționează și numărul de zile lucrate, concediu medical şi de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;
– cererea înaintată către angajator pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului pană la 2 ani (sau pană la 3 ani pentru copilul cu handicap) – aprobată, semnată, stampilată, înregistrată,etc;
– act adițional sau decizia de suspendare a contractului de munca, cu ziua următoare celei în care se termină concediul de maternitate, cel mai repede, cu a 43-a zi de la naștere;
Solicitarea se depune în termen de:
– 60 de zile lucrătoare de la finalizarea concediului de maternitate;
– 60 de zile lucrătoare de la data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente;
– 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului (tutela, plasamentul sau încredințare);
În situaţia în cererea a fost depusă peste termenele prevăzute mai sus drepturile se stabilesc de la data depunerii cererii.

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE:

– decizii de impunere/declaraţie unică şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru anii fiscali anteriori naşterii copilului (veniturile realizate în ultimile 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului);
– certificat de atestare fiscală pe firma;
– document doveditor privind suspendarea activităţii pe perioada concediului de creştere a copilului;
– pentru avocaţi, se solicită suplimentar: adeverinţă eliberată de către Barou.
– document din care să rezulte perioada în care a beneficiat de concediul de sarcină și lăuzie şi suma lunară de care a beneficiat, dacă este cazul, eliberat de plătitorul acestuia.

PENTRU PERSOANELE CE AU AVUT/ AU CALITATEA DE ELEV/ STUDENT
Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ cu menţiunea “a frecventat fără întrerupere cursurile de zi” în ultimii doi ani anteriori naşterii copilului, dacă este cazul.
Solicitarea se depune în termen de:
– 60 de zile lucrătoare de la finalizarea concediului de maternitate;
– 60 de zile lucrătoare de la data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente;
– 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului (tutela, plasamentul sau încredințare);
În situaţia în cererea a fost depusă peste termenele prevăzute mai sus drepturile se stabilesc de la data depunerii cererii.

Documentele necesare în vederea solicitării acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului sunt prevăzute la art.13 alin.(1) din O.U.G 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului precum şi la art. 6 din H.G. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, cu modificarile şi completările ulterioare.
Fiecare solicitant va anexa la cererea de solicitare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului documentele prevăzute de actele normative sus menţionate, corespunzătoare situaţiei în care s-a aflat, care să ateste îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestui beneficiu.

______________________________________________________________________________

ALTE DOCUMENTE NECESARE

–  CERERE MODIFICARE BENEFICII SOCIALE