Primaria Baltati

Primaria Comunei
BĂLŢAŢI
- judetul Iaşi -

Primaria Baltati

Hotarari Consiliul Local


2019
- Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 31.01.2019 - privind aprobarea Planului de lucrări de interes local care vor fi realizate în anul 2019 de către beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 31.01.2019 - privind aprobarea Planului de lucrări de interes local care vor fi realizate în anul 2019 cu utilajele din dotarea Serviciului Public de Gospodărie Comunală Bălțați – proiect integrat F.E.A.D.R. – Măsura 3.2.2. și proiect F.E.A.D.R. - Măsura 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” ;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 31.01.2019 - privind aprobarea Programului de măsuri ce vizează buna gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a Comunei Bălțați, județul Iași, pentru anul 2019;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2019 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bălțați, județul Iași, precum și pentru funcțiile contractuale locale din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 31.01.2019 - privind stabilirea nivelului de salarizare pentru personalul angajat prin Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană Iași;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 31.01.2019 - privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 – trimestrele I, II, III și IV;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 31.01.2019 - privind aprobarea transformării unui post de natură contractuală vacant pe perioadă nedeterminată, precum și aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bălţaţi.
- Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 28.02.2019 - privind propunerea amplasamentelor stațiilor de îmbarcare/debarcare a persoanelor de pe traseele transportului public județean de călători prin curse regulate;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 28.02.2019 - privind aprobarea Planului de Amenajament Pastoral la nivelul Comunei Bălțați, Județul Iași;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 28.02.2019 - privind stabilirea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local.
- Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 15.03.2019 privind alocarea din excedentul anului 2018 a sumei de 273.225 lei, pentru finanțarea obiectivelor de investiții
- Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 29.03.2019 - privind aprobarea dezmembrării bunului imobil ,,Teren extravilan Comuna Bălțați, în suprafață totală de 1.781 mp”, bun aflat în domeniul privat al Comunei Bălțați, județul Iași;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 29.03.2019 - privind aprobarea dezmembrării bunului imobil ,,Teren extravilan Comuna Bălțați, în suprafață totală de 2.294 mp”, bun aflat în domeniul privat al Comunei Bălțați, județul Iași;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 29.03.2019 - privind aprobarea modificării Actului Adițional numărul 29 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (dintre A.R.S.A.C.I.S. şi S.C. APAVITAL S.A.), numărul 48/2009;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 29.03.2019 - privind organizarea păşunatului pe raza administrativ – teritorială a Comunei Bălţaţi, județul Iași, în anul 2019;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 29.03.2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici (actualizați) pentru proiectul de investiție ,,Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Bălțați, județul Iași”;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 25.04.2019 privind acordarea mandatului special domnului Vasile Aștefanei, Primar al Comunei Bălțați, Județul Iași, în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS, referitor la revocarea Hotărârilor AGA ARSACIS numărul 19 și numărul 20 din data de 14 iunie 2018;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 25.04.2019 privind avizarea modificării Regulamentului APAVITAL a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare numărul 48/2009, precum și acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 25.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 25.04.2019 privind aprobarea utilizării terenului - domeniul public al Comunei Bălțați, județul Iași, de către S.C. APAVITAL S.A. Iași, în vederea realizării obiectivului de investiţie „Conductă de aducțiune apă potabilă Bălțați - Belcești”;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 25.04.2019 privind susţinerea financiară a Asociaţiei Sportive ,,Gloria” Bălţaţi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 25.04.2019 privind aprobarea alocării de fonduri din bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Bălțați, județul Iași, în vederea achitării cotizației aferentă anilor 2018 - 2019, stabilită în cadrul Asociaţiei “Grupul de acţiune locală Microregiunea Belceşti-Focuri, Iaşi”, în scopul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 25.04.2019 privind aprobarea Statutului Comunei Bălţaţi, Judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 25.04.2019 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 – trimestrul I;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 25.04.2019 privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României, la nivelul Comunei Bălțați, Judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 25.04.2019 privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României, la nivelul Comunei Bălțați, Judeţul Iaşi;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 25.04.2019 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului ,,ÎNFRUMUSEȚARE CENTRU CIVIC ÎN COMUNA BĂLȚAȚI, JUDEȚUL IAȘI”, conform Contractului de Finanțare numărul C1920072X218512405208/27.03.2019
- Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 16.05.2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici (actualizați după încheierea contractelor de achiziție) pentru proiectul de investiție ,,Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Bălțați, județul Iași”;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 16.05.2019 - privind aprobarea achiziţionării unui ,,FOIȘOR”, în vederea dotării Centrului de Zi pentru Bătrâni, precum şi alocarea din bugetul local a sumei de 50,00 mii lei;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 16.05.2019 - privind aprobarea achiziţionării a trei ,,CONTAINERE MOBILE TERMOIZOLANTE” în vederea depozitării materialelor din cadrul Căminului Cultural, precum şi alocarea din bugetul local a sumei de 75,00 mii lei
- Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 31.05.2019 - privind aprobarea Programului de investiții pentru anul 2019 finanțate din bugetul local;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 31.05.2019 - privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (dintre A.R.S.A.C.I.S. şi S.C. APAVITAL S.A.), numărul 48/2009, conform Actului Adițional numărul 31;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 31.05.2019 - privind stabilirea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 31.05.2019 - privind aprobarea efectuării de ,,Reparații curente, prin asfaltare, la DC 1148 situat în Sat Bălțați, Comuna Bălţaţi, Judeţul Iaşi”;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 27.06.2019 privind aprobarea achiziţionării unui TRACTOR și a unei REMORCI, în vederea dotării Serviciului Public de Gospodărie Comunală din cadrul Comunei Bălțați, Județul Iași
- Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 27.06.2019 privind aprobarea achiziţionării unui ,,CONTAINER MOBIL TERMOIZOLANT” pentru Școala Primară din satul Podișu, Comuna Bălțați, Județul Iași
- Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 27.06.2019 Hotărâre privind aprobarea Programului achizițiilor publice pentru anul 2019, actualizat
- Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 05.07.2019 privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii pentru depozitarea deșeurilor menajere și similare la nivelul Comunei Bălțați, Județul Iași
- Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 05.07.2019 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României, la nivelul Comunei Bălțați, Judeţul Iaşi
2017
HCL 01 HCL 02 HCL 03 HCL 04 HCL 05 HCL 06 HCL 07 HCL 08 HCL 09 HCL 10
HCL 11 HCL 12 HCL 13              

.

Informatii contact

Comuna Baltati, Judetul Iasi
Cod postal 707025
Telefon 0232717249
Telefon 0232717247
Fax: 0232-717333
baltati@is.e-adm.ro

galerie foto

Conditii Meteo

/p>

TRANSPARENTA

SISOP

Stiri locale

Copyright © Primaria Baltati